John Chinese: Hankow CHN Chinese: Hinghwa CHN John 1:1 Chinese: Hinghwa CHN Tai-che u Do, Do gah Siong-Da dongcai, Do cuh si Siong-Da.

Sax bido hidi-64

Lord's Prayer Chinese: Mandarin: Simplified CHN 神爱世人,甚至将他的独生子赐给他们,叫一切信他的,不至灭亡,反得永生。 John Chinese: Mandarin: Traditional CHN Chinese: Wenli: Easy CHN John 1:1 Chinese: Wenli: High CHN John 1:1 ASIA: China: Fujian Chinese: Chihli CHN Chinese: Foochow CHN I ̌ng Siông-Dá ̤ gı ̌k tiáng sié-ga ̌ng, sé ̤u ̤ I ̌ du ̌k-se ̌ng gì Giāng gáung-sié, ī-dé huàng séng I ̌ gì nè ̤ng â ̤ miēng tìng-lùng dáik īng-se ̌ng.

John Chinese: Gan KNN Chinese: Hakka HAK John 1:1 Chinese: Hakka HAK Yîn-vi Song-ti thung-siak sṳ-kiên-ngìn, só-yî chiông Kì Thu̍k-yit ke Lai-é su-pûn kì-têu, oi pûn yit-chhiet sin kì ke ngìn m̀-voi me̍t-mòng, fán-chón tet-tó yún-yén ke sâng-miang.

Matthew b ASIA: China: Hainan Chinese: Hainan, Hainanese CHN Siāg-dì hià-seh tì-kag kàu ceh sim, ciag i dók tæ kâi Kiá tió-sì tì-kag, ioh fág tìn i-kâi nâg vô kàu mít-vâg, na nôg dit-dióh jóg-tæ.

John Chinese: Hainan, Hainanese CHN Lord's Prayer ASIA: China: Nei Mongol Mongolian: Peripheral MVF ᠪᠣᠷᠡᠡᠡᠨ ᠦ ᠡᠣᠢᠷ ᠠ ᠡᠢᠰᠣᠰ ᠡᠾᠷᠢᠰᠲᠣᠰ ᠦᠨ ᠡᠢᠷᠣᠬᠡᠯ ᠡᠢᠨᠣ ᠡᠨᠡ ᠮᠡᠲᠣ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠢᠯᠣᠬᠡ Mark 1:1 Mongolian: Peripheral MVF 1 ᠪᠣᠷᠬᠨᠨ ᠦ ᠭᠦᠪᠡᠭᠦᠨ ᠢᠢᠰᠦᠰ ᠭᠡᠷᠢᠰᠲᠦᠰ ᠦᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠦᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠢᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠥ᠂ 2 ᠡᠰᠢ ᠥᠵᠡᠭᠥᠯᠥᠭᠴᠢ ᠢᠰᠢᠢᠢ ᠠ ᠵᠢᠨ ᠨᠣᠮ ᠳᠣᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠡᠳᠥ᠂ 《ᠥᠵᠡᠳᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠪᠢ ᠪᠠᠷ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠡᠯᠴᠢ ᠵᠢ ᠴᠢᠨᠥ ᠨᠢᠭᠣᠷ ᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨ ᠠ ᠡᠢᠯᠡᠭᠡᠮᠦᠢ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠢᠨᠥ ᠴᠢᠨᠥ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠥ ᠪᠣᠢ᠃ 3 ᠭᠣᠪᠢ ᠵᠢᠨ ᠲᠣᠳᠥᠷ ᠠ ᠲᠠᠭᠣᠳᠠᠬᠴᠢ ᠵᠢᠨ ᠲᠠᠭᠣᠨ ᠠᠨᠥ᠂ ᠡᠵᠡᠨ ᠦ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠪᠡᠯᠡᠳᠴᠦ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠮᠥᠷ ᡂᠨ ᠢ ᠴᠢᠭᠡ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠳᠦᠨ᠃》 ᠭᠡᠮᠡᠵᠦᠭᠦᠢ ᠅ Mark 1:1-3 Mongolian: Peripheral transliterated MVF uneeek Eery Epnaxqeexj Teqecec xxk mxwp D c Tenk Wety veexneqewpc , Tecem tecek Temk y geeeak Epx Mj Zpcek mxntelj Epxnpsxzek , vewpe K uxmc Temk c Spxspc Cek Sxtp Vac xc Esk Spxrpcem uxcepk venxk Tetk Re M Tp M Wpxe Vcej xxk Eewc Resy xc mxntecewpc .

Cũai aléq ca sa-âm Con nâi, raviei cũai ki tỡ nai cuchĩt pứt, ma lứq samoât án tamoong mantái.

John Jorai JRA 1 Tơlơi pơphŭn c̆ơdŏng mởng Tơlơi Phrâo Hiăm kơ Yêsu-Krist, Ană Ơi adai.

Mark 1:1-4 Khmer: Central KMR ដ្បិត​ព្រះ​ទ្រង់​ស្រឡាញ់​មនុស្ស​លោក ដល់​ម៉្លេះ​បាន​ជា​ទ្រង់​ប្រទាន​ព្រះរាជបុត្រា​ទ្រង់​តែ​១ ដើម្បី​ឲ្យ​អ្នក​ណា​ដែល​ជឿ​ដល់​ព្រះរាជបុត្រា​នោះ មិន​ត្រូវ​វិនាស​ឡើយ គឺ​ឲ្យ​មាន​ជីវិត​អស់​កល្ប​ជានិច្ច​វិញ John Kuy KDT John 1:1 ASIA: China: Beijing Chinese: Kuoyu CHN John 1:1 Chinese: Mandarin CHN Shen ai shiren, shenzhi jiang tade dushengzi cigei tamen, jiao yiqie xin ta de, buzhi miewang, fan de yongsheng.

John Chinese: Mandarin CHN Shàng Dì lien-ai shi ̤-ren shen-dji ̤ dziang duh-seng Dzí ̤ tsi ̤-gih ta-men, giào fān sìn Tà dy buh djì ̤ miehwang bih dēh yung-seng.

John Chinese: Hakka HAK Yin-vùi Shòng-tì kâu tet òi shè-kài, chì-tò tsiong kî tshù ̤-ka thúk-sen kài Tsú ̤ lôi sù ̤-pun, sú ̤-tó thài-fâm sìn-khàu kî sâ m-sú ̤ lûn-mông, fan-chóu tet yu yún-sen.

John Chinese: Hakka HAK Yí-chhiu su-chho yî-chhièn, Tho yí-kîn chhùn-chhai. John 1:1 Chinese: Hakka: Wukingfu HAK Chinese: Hangchow CHN Zen-min sang-s doh-sen-tih R-ts, iao kyao vanpeh siang-sin t'a tih zen peh ts mih-vang pih-din iu long-sen: Zen-min zö-ts' ai-sih s-zang-tih zen.

The Lord's Prayer and other scriptures may be included. اونا گۇرہ کی، اونا ائمان کتئرن هر کس هلاک اولماييب، ابدی حياتی اولسون.